Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.12/1849
Título: Tényelleni (counter-factual) gondolkodás egyetemi tanulási kontextusban
Autor: Quelhas, Ana Cristina
Juhos, Csongor
Senos, Jorge
Data: 2007
Citação: Iskolakultúra, 11/12, 74-81
Resumo: Mikor egy negatív élményt élünk át életünk során, gyakran gondolkozunk el azon, mennyire másképp alakulhattak volna a dolgok, ha akár csak a végeredményt megelőző egyetlen előzmény más lett volna. Az ilyen jellegű gondolatokat nevezzük tényelleni (counter-factual) gondolatoknak: ezek olyan mentális alternatívát nyújtanak számunkra a valósággal szemben, amely jellegénél és idődimenziójánál fogva kitágítja kognitív és érzelmi tapasztalatainkat a valós határokon túl.
URI: http://hdl.handle.net/10400.12/1849
ISSN: 1215-5233
Aparece nas colecções:PCOG - Artigos em revistas internacionais

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Iskolakultúra 2007 11–12.pdf139,97 kBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.